مشاور تجهیز و راه اندازی بیش از 1000 تخت بیمارستانی

دکترای تخصصی الکترونیک

مدرس دانشگاه